Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Powerhouse 040

Algemene voorwaarden Powerhouse 040

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij Powerhouse 040 heeft aangemeld voor het volgen van CrossFit, Krav Maga, Muay Thai, Boksen of BJJ lessen, dan wel deelneemt aan andere activiteiten uit het aanbod.

Artikel 2a: Aanmelding bij Powerhouse 040

a. Aanmelding vindt plaats via het aanmeldformulier op de website van Powerhouse 040 of bij Powerhouse 040 zelf.

b. Bij aanmelding ontvangt de deelnemer één gratis les om direct te kunnen inplannen.

Artikel 2b: Persoonsgegevens

a. Met alle verstrekte persoonsgegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan en deze zullen alleen gebruikt worden door Powerhouse 040 en niet worden verstrekt aan derden.

b. persoonsgegevens van abonnementhouders zullen uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het abonnement worden vernietigd.

c. persoonsgegevens van debiteuren en crediteuren zullen uiterlijk 2 jaar nadat de desbetreffende vordering is voldaan worden vernietigd.

Artikel 3a: Abonnementen, termijnen, tarieven en betalingsvoorwaarden

a. Een abonnement kan op ieder willekeurig moment worden gestart.

b. Een abonnement gaat in op de dag van de eerste betaling. De betaling kan zowel via de website als bij Powerhouse 040 zelf. In “Mijn account” verandert na betaling uw status naar “actief / betalingen op orde” U kunt vanaf nu lessen inplannen.

c. het lidmaatschap wordt tot wederopzegging automatisch per kalendermaand verlengd.

d. Op de eerste dag maand zal er een automatisch incasso plaatsvinden van uw rekening.

e. Mocht de incasso gestorneerd worden ontvangt u een mail met een iDeal link om de contributie alsnog over te maken. U heeft 7 dagen de tijd om de betaling te voldoen. Indien u niet binnen 7 dagen in uw nieuwe abonnementstermijn betaald heeft verandert uw status naar “niet actief / betalingsachterstand”. Vanaf nu kunt u geen lessen meer inplannen. Wel blijft u de betaling verschuldigd aan Powerhouse 040.

f. Iemand kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden van een reeds gestart abonnementstermijn.

g. Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij na goedkeuring van Powerhouse 040

h. Iemand kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden, wanneer lessen zijn volgeboekt en hierdoor niet kan worden deelgenomen aan een bepaalde les.

i. Powerhouse 040 behoudt zich het recht voor abonnementstarieven te indexeren. Leden worden tenminste 1 maand voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 3b: Opzeggen abonnement

a. Opzeggen doet u via een mail aan info@powerhouse040.nl b. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van uw abonnementstermijn. Dit is uw opzegtermijn. Wanneer u opzegt verandert uw status naar "actief / opgezegd". U kunt nog steeds lessen inplannen tot het einde van uw opzegtermijn. Na uw opzegtermijn verandert uw status in "niet actief / opgezegd". Vanaf nu kunt u geen lessen meer inplannen.
c. U kunt u geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden van een reeds gestart abonnementstermijn.

Artikel 4. Losse lessen

a. Losse lessen blijven altijd geldig zolang Powerhouse 040 bestaat.

b. Iemand kan geen aanspraak maken op restitutie voor niet gebruikte lessen.

c. Losse lessen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij na goedkeuring van Powerhouse 040.

d. Powerhouse 040 behoudt zich het recht voor tarieven voor losse lessen te indexeren. Leden worden tenminste 1 maand voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 5: Combinatie abonnement met losse lessen

a. Het is bij Powerhouse 040 mogelijk zowel een abonnement te hebben als losse lessen.

b. Wanneer u lessen inplant, zal het systeem eerst uw wekelijkse lessen van het abonnement afboeken en pas bij overschrijding hiervan overgaan op het afboeken van losse lessen.

Artikel 6a: Aan- en afmelden lessen voor CrossFit:

a. De deelnemer wordt geacht alvorens zich aan te melden voor een WOD (Workout Of the Day “WOD”) deel te hebben genomen aan alle Basistechniek Lessen (“On Ramp”).

b. Indien een deelnemer bij een andere affiliatie van CrossFit Inc. al basislessen heeft gevolgd, dan moet hij/zij dit eerst kenbaar maken bij Powerhouse 040 alvorens zich in te schrijven voor een WOD. Alleen na goedkeuring van Powerhouse 040 kunnen de Basistechniek Lessen worden overgeslagen.

c. Inschrijven voor een les gebeurt via de agenda op de website of door contact op te nemen met de trainer.

d. Een les heeft maar een bepaald aantal beschikbare plaatsen welke zichtbaar zijn in de agenda op de website.

e. Inschrijven gebeurt op basis van: wie het eerst komt heeft voorrang.

f. U kunt tot maximaal 4 uur voor aanvang van de les nog kosteloos afmelden voor deze les.

g. Vanaf 4 uur voor aanvang van de les kunt u niet meer afmelden. In geval van "no show" (niet op komen dagen) kunt u geen aanspraak maken op restitutie voor deze gemiste les.

Artikel 6b: Automatisch inschrijfsysteem

a. Abonnementhouders krijgen de mogelijkheid om het aantal beschikbare lessen per week automatisch te laten inplannen bij "Automatisch inschrijven" onder "Mijn account".

b. Het automatische systeem verwerkt de aanmeldingen voor "Automatisch inschrijven" 's nachts (01:00) waardoor wijzigingen pas de volgende dag zichtbaar zijn.

c. Indien meer deelnemers dan beschikbare plekken voor een les zich automatisch willen inschrijven voor een les, zal het automatisch inplannen gebeuren op volgorde van aanmelding voor het "Automatisch inschrijven".

d. U kunt te allen tijde weer uitschrijven voor het "Automatisch inschrijven" voor een les. Bij opnieuw inschrijven op dezelfde les, sluit u wel weer achteraan aan op de lijst.

Artikel 7: Wachtlijst

a. Indien een les is volgeboekt, kan een deelnemer er toch voor kiezen zich aan te melden om vervolgens op de wachtlijst te worden geplaatst.

b. Wanneer iemand zich afmeldt, dan wordt de eerstvolgende van de wachtlijst automatisch ingepland voor deze les.

c. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les te checken of hij/zij van de wachtlijst is gehaald en is ingepland.

d. Wanneer u door het systeem van de wachtlijst wordt gehaald en ingepland voor de les, dan ontvangt u hiervan een e-mail.

e. Indien u 4 uur voor aanvang van de les nog op de wachtlijst staat, dan ontvangt u uw aangemelde les terug bij aanvang van de les, zodat u deze weer kunt gebruiken. Afmelden van anderen is immers niet meer mogelijk vanaf 4 uur vóór aanvang.

Artikel 8: Ziekte/blessure

a. De deelnemer wordt geacht te allen tijde de trainer vooraf aan de les op de hoogte te brengen van eventuele ziekte of blessure.

b. In geval van langdurige ziekte, blessure of ander letsel waardoor deelname aan trainingen niet meer mogelijk is kan na toestemming van Powerhouse 040 het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 9: Openingstijden

Powerhouse 040 behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Powerhouse 040 gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten. Powerhouse 040 houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden/ verbouwing de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde contributiegelden.

Artikel 10: Programma, Risico/ aansprakelijkheid

a. Op Powerhouse 040 rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Sommige programma’s hebben intensieve elementen en kunnen in sommige gevallen tegen belasting grenzen aanzitten. Naast de adviezen van de trainers / coaches dienen deelnemers daar zelf bedachtzaam in te zijn. Deelname aan groepsprogramma’s geschieden geheel op eigen risico. Powerhouse 040 is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Powerhouse 040 is bevoegd na vermelding aan de deelnemer in gestarte les tijdelijk of voor de verdere duur van de les een andere personal trainer aan te wijzen.

b. Powerhouse 040 is niet aansprakelijk wanneer tijdens een les of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Powerhouse 040 is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Powerhouse 040 is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende medische vragenlijst.

Artikel 11: Huisregels / algemene voorwaarden

Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Powerhouse 040. De huisregels staan op de website van www.powerhouse040.nl

a. Powerhouse 040 behoudt zich het recht de toegang tot Powerhouse 040 te weigeren indien een lid zich niet houdt aan de dan geldende huisregels

b. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Powerhouse 040 geldt het Nederlands Recht.

c. De deelnemer verklaart zich door inschrijving bij Powerhouse 040 akkoord met de inhoud en strekking van de voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

Extra algemene voorwaarden voor het trainen van Krav Maga.

1.Voor deelname aan de lessen van Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

2.Studenten van Krav Maga Ultimate Self Defense mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël. Men dient dit (op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie. Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt dit niet zij kunnen hun pas tonen.

3.Krav Maga Ultimate Self Defense behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Krav Maga Ultimate Self Defense worden beëindigd.

4.Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.

5.Het deelnemen van lessen bij Krav Maga Ultimate Self Defense geschiedt geheel op eigen risico. Krav Maga Ultimate Self Defense is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.

6.De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen. Krav Maga Ultimate Self Defense aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav Maga Ultimate Self Defense van elke aansprakelijkheid.

7.Iedere student van Krav Maga Ultimate Self Defense moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten. Heb je deze nog niet dan moet je deze alsnog afsluiten.

8.Men is bij aanvang van de Krav Maga lessen verplicht lid te worden van de KMG (Krav Maga Global) Zonder dit lidmaatschap kan men geen verdere examens doen. Inschrijfformulieren van de KMG zijn vanaf de Krav Maga Ultimate Self Defense website te downloaden via menuknop contact. Deze moeten door alle trainees worden ingevuld. Vanaf P1 level kan men een KMG paspoort aanvragen waarin de leveltests en seminars worden afgetekend.

9.Kosten van lidmaatschap KMG kan je overmaken op rekeningnr. NL48Rabo0160911036 t.n.v. KMG contributie. Adres: KMG-Head Quarters: Binckhorstlaan 135, 2516BA Den Haag. Lidmaatschap van de KMG: € 30,- voor het eerste jaar ( contributie en inschrijving). Verlenging per kalenderjaar 25,- euro. Je krijgt korting op de seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere KMG krav maga clubs in de wereld.

10.Wanneer de groepen na enige tijd door verloop te klein worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat de “gevorderden” groepen worden samengevoegd in een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.

11.Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en) Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.